Vem tar över efter tredje sektorn?

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

KRAN rf jobbar för utsatta människor som berörs av missbruk. Vi driver nu bl a fem lågtröskelmottagningar för vilka vi anställt utbildade erfarenhetsexperter antingen med egna, personliga erfarenheter av missbruk eller i egenskap av närstående. Vi har fått utrymmen till förfogande i olika hälsostationer på följande tre orter: Helsingfors, Esbo och Vanda och därutöver hyrt utrymmen i Vasa och i Åbo. Detta tack vare bidrag beviljade av Social- och hälsovårdsministeriet och av olika privata aktörer. Vår verksamhet med målgrupperna missbrukare och närstående till missbrukare kompletterar kommunal missbrukarvård, de som besöker mottagningarna får komma anonymt och besöket är gratis. Våra mottagningar fungerar fysiskt, vi tror på det personliga mötet på gräsrotsnivå för dessa målgrupper.

Vi anser det vara viktigt att vi konkret sysselsätter människor i utsatt läge på arbetsmarknaden. Här har vi – liksom många andra social- och hälsovårdsorganisationer – definitivt gått i bräschen. Dessa strävanden resulterar dessutom i konkreta inbesparingar för samhällets del.

Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap. Som ett led i att motverka utslagning av unga har vi under de senaste åren sökt – och beviljats bidrag – via programmet Platsen är ledig II för att kunna anställa unga arbetssökande för ett år till kansliet. Därmed ingår de unga i ett socialt sammanhang och ges chans till att vara en del av samhället. Människan utvecklas inte om hon är isolerad och ensam, hennes liv skapas och uppstår i relationer och kontakter med andra.

Vi har utvidgat vår telefonjour från och med mars till att ta emot samtal alla vardagar kl. 13-17, vi har funnits sen pandemin bröt ut för att lyssna och stöda och ta del av det personerna som ringer behöver prata om i stunden.

Vi har också under de senaste åren ordnat sammanlagt fem omfattande erfarenhetsexpertutbildningar inom området missbruk och erbjudit arbetsmöjligheter, t ex inom lågtröskelmottagningarna vi driver på olika orter, för många av deltagarna efter att utbildningarna avslutats.

Vi har också en stödgrupp för närstående till missbrukare och ordnar regelbundet retreater för närstående till missbrukare, följande nu i oktober.

I höst inledde också vår fysiska Samtalshörna för seniorer i behov av sällskap sin verksamhet på Servicetorget i Iso Omena i Esbo. Vår verksamhet där har uppskattats av denna målgrupp.

Med djup bestörtning har vi därför tagit del av Finansministeriets förslag till nästa års budget för social- och hälsovårdsorganisationer, med tanke på dels det värdefulla arbete som utförs av social- och hälsovårdsorganisationer med olika målgrupper dels den rådande pandemin och dess psykosociala efterdyningar efterlyser vi nu helikopterperspektiv gällande finaniseringen. Det är definitivt fel väg att här sträva till att rasera allt det värdefulla som har byggts upp inom tredje sektorn, för vem tar över ifall vi inte längre finns?

Mette Strauss

Verksamhetsledare

KRAN rf

 

Insändaren publicerades i HBL och VBL 10.9.2020.