KRAN rf

KRAN är en takorganisation inom missbrukarvården. Vi strävar till att vara ett resurscentrum inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. Våra målgrupper är missbrukare, f d missbrukare och närstående till missbrukare.

Till vår verksamhet hör bl a lågtröskelmottagningar på flera orter, en stödtelefon för närstående, stödgrupper, drogförebyggande arbete samt erfarenhetsexpertutbildningar.

Förkortningen KRAN står för Kristliga blåbandsförbundet för Rehabiliteringsarbete bland Alkohol- och Narkotikamissbrukare i Svenskfinland.

Förbundet verkar på kristen grund och i ekumeniskt samarbete i förebyggandet av rusmedelsmissbruk och för rehabilitering av rusmedelsmissbrukare i Svenskfinland.

KRAN rf kommer att fira sitt 40-års jubileum år 2022.

 

Målsättning

 • att upprätthålla kontinuerliga kontakter till medlemsförsamlingarna och medlemsorganisationerna
 • att stöda medlemmarnas egen verksamhet och utvecklandet av den
 • att aktivera och stöda församlingar, samfund och föreningar (även icke medlemmar) i rehabilitering av rusmedelsmissbrukare, samt verka för upprättande och drivande av vårdenheter för missbrukare
 • att aktivera och stöda församlingar, samfund och föreningar (även icke medlemmar) till insatser för att förebygga rusmedelsberoende
 • att ge personlig rådgivning och sprida information om rusmedel, samt erbjuda en kvalitativt hög utbildningsverksamhet
 • att aktivt delta i samarbetsorgan som verkar inom rusmedelsmissbrukssektorn och i förebyggande av missbruk

Verksamhet

 1. Utveckling
 2. Konsultering
 3. Utbildning
 4. Projektverksamhet
 5. Rådgivning och information i rusmedelsfrågor

Tjänster

 • information om svenskpråkiga tjänster inom missbrukarvården
 • förmedla kontakter mellan kommuner och KRAN:s medlemmar
 • information om församlingarnas diakoni och väntjänst
 • material och upplysningsverksamhet
 • kurs- och fortbildningsverksamhet
 • vara en resurs i kommunernas strategi för missbrukarvården

Enkla råd

Du kan kontakta KRAN med olika frågor angående rusmedel och deras inverkan på hälsan. Telefonnumret till KRAN är 050 410 7001 (kl. 9-16). Vi hjälper även med kontaktuppgifter till vårdhem. Vid akuta fall tag kontakt med hälsovården i din stad eller kommun.

Vad är alkoholism?

Kriterier för alkoholism enligt ICD-10. För att ställa diagnosen alkoholberoende krävs att tre av sex kriterier skall vara uppfyllda under det senaste året.

 1. Starkt eller tvångsartat sug efter rusmedlet
 2. Svårigheter att kontrollera rusmedelskonsumtionen
 3. Abstinenssymptom i samband med avslutad eller minskad användning
 4. Ökad tolerans
 5. Användningen av rusmedlet är livets centrum
 6. Fortsatt användning trots uppenbara hälsorisker.

Vad är alkoholproblem?

Användning av alkohol på ett sådant sätt att det leder till problem för den som dricker eller näromgivningen kallas alkoholproblem. Enstaka berusningsfall kan i värsta fall leda t.ex. till olyckor eller våldsamma situationer. Ur familjens och speciellt barnens perspektiv kan enstaka berusningsfall upplevas känslomässigt obehagliga eller hotfulla.

Gränser för högkonsumtion

Män: 23-24 portioner i veckan (en portion = ett glas vin eller en flaska mellanöl)
Kvinnor: 12-16 portioner i veckan

Gränsen för engångskonsumtion är sju portioner för män och fem portioner för kvinnor. Riskgränserna kan variera på individnivå beroende på bland annat personens storlek, kön, gener, sjukdomar och medicinering. Vid upprepat överskridande av gränsen ökar sannolikheten att få alkoholrelaterade fysiska eller psykiska symptom.

Alkoholtest

Testa dina alkoholvanor, till exempel med hjälp av Droglänkens test.