Finlands alkoholkultur orsakar hälsoproblem hos våra barn

Publicerad | Uppdaterad | i alkohol

Som många är väl medvetna om har finländare en överdriven alkoholkonsumtion. Institutet för hälsa och välfärd, THL,  uppskattar att kring 400 000 finländare lider av ett alkoholmissbruk. Således beräknas åtminstone 10 procent av den arbetsföra befolkningen har ett alkoholmissbruk.

Många vet om farorna med överdriven alkoholkonsumtion men ofta är fokusen på missbrukaren själv. I denna konversation har tyvärr barnen ofta glömts bort, man kan anta att det påverkat barn negativt men väldigt lite har det forskats i vad de negativa konsekvenserna är för barn som växer upp i denna miljö. Nyligen har en sådan studie publicerats och fynden är hjärtskärande.

Närstående och barn till någon med ett alkoholmissbruk lider i högre grad av fysiska och psykiska skador och upplever ett större utanförskap i samhället. Detta utanförskap syns i lägre prestationer i skolan, svårare att hitta anställning och en högre grad kriminalitet. Barn till alkoholister får alltså långsiktiga konsekvenser. Inte enbart löper de större risk att bli dömda för ett brott utan de har även större chans att växta upp i ett foster hem. Barnen löper en stor risk för mental ohälsa samt en större risk för att bli utsatta för övergrepp och långtidssjukskrivning.

Studien är publicerad i  Journal of Studies on Alcohol and Drugs  och är baserad på 91 artiklar med data främst från register i olika nordiska länder. Det har gjort det möjligt att kartlägga mera långsiktiga konsekvenser och ovanligare effekter. Önskan med studien är att lyfta fram dessa bevis för att implementera bättre stöd för barn till alkoholmissbrukare. Konsekvenserna att växa upp i en sådan miljö är livslånga och bättre förståelse för ämnet behövs.

WHO har rapporterat att överdriven alkoholkonsumtion är en av de största utmaningarna för folkhälsan i Europa. Europa har störst andel alkoholrelaterade skador och även högst kostnad för dess konsekvenser. Enligt dem borde en allmän alkoholskatt implementeras och att detta kunde rädda flera liv samt ge extra inkomster till länder som har ett stort alkoholproblem. WHO pratar om att rädda liv som en direkt effekt men den indirekta effekten skulle vara ännu större. Om man kunde få bukt med folkhälsoproblemet som är alkohol kunde många sparas från onödigt lidande.

Osäker på om högre skatter är den rätta vägen att gå men helt klart behövs åtgärder. Vi behöver se en kulturell förändring där vi inte idealiserar alkohol och inte ser det som en del av vår kulturella identitet.