Nykter – Solklart

Publicerad | Uppdaterad

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019.

Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem

Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland minderåriga unga under hela 2000-talet och även bland unga vuxna sedan 2008. Unga upplever inte längre att alkoholbruk skapar sammanhållning mellan kompisarna på samma sätt som tidigare generationer. Även tobaksrökningen har minskat betydligt bland unga. De unga gör alltså bra ifrån sig på det här området.

Tyvärr kan man inte säga detsamma om andra berusningsmedel. Användningen av snus och experiment med elektroniska cigaretter har ökat bland unga under de senaste åren. Enligt undersökningen Hälsa i skolan år 2018 använder en större andel av eleverna i åk 8 och 9 i grundskolan och bland studerande vid yrkesläroanstalter snus varje dag. Vidare är cannabis för närvarande det vanligaste berusningsmedlet som gör att unga under 20 år tas in för vård. På olika håll i Finland har förekommit fall i vilka till och med 10 år gamla barn använt alkohol, cannabis och läkemedel blandat. Polariseringen i fråga om berusningsmedel ökar bland de unga. Vid sidan av de helnyktra unga finns allt fler unga som har många problem.

Även om övervakningen av åldersgränserna i fråga om berusningsmedel på Alko och i livsmedelsbutikerna har effektiviserats betydligt under de senaste åren är det fortfarande lätt för unga att få berusningsmedel, oftast av kompisarna. En sådan utveckling mot större nykterhet som skett bland unga på Island, det så kallade ”isländska undret”, är möjlig också i Finland. Ett absolut krav är dock att alla som jobbar med unga samarbetar för att målet ska nås. Vi måste måna om att varje barn och ungdom mår bra. Vi måste även identifiera unga med missbruksproblem och hjälpa dem. Det är också viktigt att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av berusningsmedel till unga. De här målen gäller för alla vuxna.

En sund och trygg sommar är den bästa belöningen för skoleleven efter det långa läsåret. Vi måste gemensamt arbeta för att erbjuda de unga en alkohol- och drogfri sommar. Därför ska alla vuxna som har ansvar som fostrare hjälpa unga att se de oersättliga fördelarna med att fira och har roligt utan berusningsmedel. Eller är rollerna redan omvända? Är det redan de unga som undervisar sina föräldrar om nyttan med att fira nyktert? De unga och deras föräldrar borde tillsammans allt bättre identifiera de sociala olägenheter som alla berusningsmedel medför och undvika att använda berusningsmedel. Det lönar sig således att inte förstöra festen med berusningsmedel!

Kampanjen Nykter – Solklart påminner unga, deras föräldrar och alla vuxna om vikten av att bygga upp en balanserad framtid med kloka beslut som fattas i dag. Kampanjens samarbetspartner hoppas att alla vuxna i landet ställer upp för att stödja de ungas uppväxt och handlar för att säkerställa att de unga får ett lyckligt och sunt liv. Unga ska få växa upp i en balanserad och ansvarskännande omgivning. Det allra viktigaste är att sköta om att barn och unga är trygga!

Kampanjen uppmuntrar alla i vårt land till sunda och trygga val. Kampanjen ordnas för 17 gången och är särskilt inriktad på skolornas avslutningsveckoslut i skiftet av maj–juni. I kampanjen medverkar Nykterhetens Vänner rf, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner r.f., Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen rf och Sinuli.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart! gratulerar de nyutexaminerade och önskar alla unga soliga sommarlovsdagar. Vi önskar alla mod att arbeta för ökad nykterhet också i framtiden. Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Mer information:

Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf

marko.kailasmaa@raitis.fi, tel. 040 455 4356

www.nyktersolklart.fi

www.facebook.com > Selvin päin kesään