Ge barnen en nykter jul!

Publicerad | Uppdaterad

När föräldrar använder mycket rusmedel, oftast alkohol, äventyras barnet balanserade uppväxt och utveckling. Rusmedel stjäl föräldrarnas uppmärksamhet från vården av barnet och påverkar negativt den tidiga växelverkan och anknytningen mellan föräldrarna och barnet. I värsta fall leder användningen av rusmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket allvarligt skadar barnets utveckling och ökar risken för att barnet utvecklar våldsamma och självdestruktiva drag.

Det avgörande är hur mycket användningen av rusmedel påverkar den vuxna som är i barnets sällskap. Det är viktigt att komma ihåg att barn är mycket känsliga även för små förändringar i de vuxnas beteende. Det som för en vuxen kan te sig oförargligt och roligt, är inte alltid det i barnets ögon.

Föräldrarnas fortgående alkoholbruk utsätter barnet för många faror. Det finns ingen trygg gräns för användning av alkohol under graviditet. Därför medför all användning av alkohol, tobak och andra rusmedel alltid risker för fostret redan från graviditetens inledande skede. Barnet känner oftast också otrygghet, rädsla och skam om en förälder använder mycket alkohol. I värsta fall utsätts barnet för mobbning och råkar i svårigheter i skolan, samtidigt som hen kan bära ansvar för sin förälder och ta hand om ärenden som vuxna ska sköta. Föräldrar ska alltid ställa barnets välbefinnande före sin egen trivsel och sina egna begär.

I allmänhet räcker det med en enda trygg vuxen för att trygga barnets balanserade utveckling. Om ingendera av föräldrarna klarar av detta, kan stöd och trygghet av en mor- eller farförälder eller någon annan nära släkting eller vän ha avgörande betydelse. Alla vuxna har ansvar för barnens välbefinnande. Därför får man aldrig lämna ett barn ensamt med sina problem. Vi måste ingripa i problemen – för barnets bästa.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull påminner om följderna av rusmedelsanvändning och om föräldrarnas ansvar när det gäller att skapa en trygg och sund julstämning för barnet. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla vuxna att ge barnen en nykter jul – en helg i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att ge barnet får ett helt nyktert liv.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf, A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet rf, Centralförbundet för barnskydd, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands ASH rf, Finlands Föräldraförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk – Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sininuorisoliitto Sinuli, SOS-Barnbyar och Yle.